O projekcie

Projekt „Wykwalifikowany pracownik – standard śląskiego rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020  Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

OKRES REALIZACJI: od 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

Celem projektu jest osiągniecie przez 96 bezrobotnych (w tym długotrwale) i biernych zawodowo mieszkańców województwa śląskiego, powyżej 29 roku życia, statusu pracujących lub kształcących się poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w okresie od 01.03.2016 r. do 31.05.2017 r.

 

W ramach projektu, dla Uczestników/ Uczestniczek  przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 

 1. Przygotowanie doradcze do wejścia na rynek pracy - określenie potrzeb i możliwości Uczestników/ Uczestniczek projektu pozwoli na indywidualizację programu wsparcia - ustalenie zakresu poradnictwa, szkoleń i staży:
 • indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza stopnia oddalenia od rynku pracy oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • stworzenie Indywidualnych Planów Działania przy czynnym udziale Uczestników/ Uczestniczek projektu,  
 • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, podnoszenia i uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych – pokazanie możliwości wyboru różnych ścieżek zawodowych,
 • trening umiejętności psychospołecznych mający na celu podniesienie umiejętności społecznych, m.in. skutecznej komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności asertywnego zachowania, czy wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • opieka lidera/liderki procesu dydaktycznego - wsparcie w odkrywaniu mocnych stron, wspomaganie w nauce samodzielnego podejmowania decyzji .

 

 1. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe

Uczestnicy/Uczestniczki, u których zdiagnozowano potrzebę zdobycia nowych umiejętności zostaną objęci wsparciem szkoleniowym. Rodzaj szkolenia zostanie wybrany na podstawie opracowanych IPD spośród szkoleń dostosowanych do potrzeb śląskiego rynku pracy:

 1. Spawanie metodą MAG

program zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa: 145h – 25h teorii, 120h praktyki

,

 1. Spawanie metodą TIG

program zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa: 103h – 23h teorii, 80h praktyki

 1. Opiekun/ka w żłobku lub klubie dziecięcym

program zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna: 280h– 200h teorii, 80h praktyki

 1. Pracownik usług czystościowych

szkolenie z technik sprzątania powierzchni podłogowych oraz ponadpodłogowych (130h - 80h teorii, 50h praktyki)

Program zawiera m.in.

 • zasady BHP w sferze prac porządkowych i utrzymania czystości,
 • rodzaje obiektów i zasady sprzątania wg nowoczesnych systemów utrzymania czystości, w tym pomieszczeń biurowych, hotelowych, placówek gastronomicznych, obiektów handlowych i przemysłowych, toalet, korytarzy, wind, domów prywatnych,
 • środki chemiczne i dezynfekcyjne wykorzystywane w wykonywaniu usług sprzątających,
 • techniki sprzątania oraz zasady organizacji służb sprzątających.

 

 1. 3-miesięczne staże zawodowe dla 60% najlepszych Uczestników/  Uczestniczek szkoleń,

 

 1. Integracja z rynkiem pracy:
 • aktualizacja IPD
 • poradnictwo zawodowe wspomagające rozwijanie i akceptację zintegrowanego i adekwatnego obrazu siebie i swojej roli w świecie pracy (śr. 4h/os.) w formie doradztwa
 • indywidualnego
 • szkolenie motywacyjne
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • Pośrednictwo pracy

 

Projekt skierowany jest do 96 osób (kobiet i mężczyzn)spełniających poniższe warunki:

 • zamieszkanie na terenie województwa ś laskiego
 • wiek powyżej 29 lat
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne
 • bycie osobą bezrobotną lub bierną zawodowo

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby o niskich dochodach w rodzinie
 • osoby zamieszkujące powiaty o wysokiej stopie bezrobocia
 • osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem
 • kobiety (w tym bierne zawodowo)

 W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • dla osób z niepełnosprawnościami zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • ubezpieczenie OC i NNW,
 • egzamin zewnętrzny po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

 

Za udział w szkoleniach Uczestnicy/ Uczestniczki otrzymują stypendium szkoleniowe:

spawanie metodą MAG - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 1 154,48 zł brutto,

spawanie metodą TIG - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 875,81 zł brutto,

opiekun/ka w żłobku lub klubie dziecięcym - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 875,81 zł brutto,

pracownik usług czystościowych - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 1 035,05 zł brutto.

Za udział w stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium stażowe 

(ok. 930,43 zł netto / miesięcznie).