Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail. Formularz rekrutacyjny dostępny jest do pobrania w zakładce "DO POBRANIA".

 

Biuro Projektu: GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Darwina 17,

43-603 Jaworzno

 

Godziny pracy:

dni robocze, 8.00-16.00

 

 

Kontakt:

tel.: + 48  505-454-504

e-mail: wykwalifikowanypracownik@cargo.edu.pl

 

Projekt skierowany jest do 96 osób (kobiet i mężczyzn)spełniających poniższe warunki:

 • zamieszkanie na terenie województwa ś laskiego
 • wiek powyżej 29 lat
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne
 • bycie osobą bezrobotną lub bierną zawodowo

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby o niskich dochodach w rodzinie
 • osoby zamieszkujące powiaty o wysokiej stopie bezrobocia
 • osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem
 • kobiety (w tym bierne zawodowo)

   

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna (jeżeli kandydat jest zarejestrowany w urzędzie pracy),
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenia Uczestnika/ Uczestniczki,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby o niskich dochodach w rodzinie
 • osoby zamieszkujące powiaty o wysokiej stopie bezrobocia
 • osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem
 • kobiety (w tym bierne zawodowo)

Zasady naboru do projektu:

    W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z Uczestników/ Uczestniczek weźmie udział w spotkaniu z psychologiem, który oceni predyspozycje do udziału w projekcie.

    Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.

    Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

    Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej.