Rozeznania

 

Informacje dotyczące zapytan oferowych ogłaszanych  w ramach projektu zostały upublicznione na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 


29.06.2017 WYNIKI rozeznań rynku

Wynik Rozeznania rynku nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-01CG/15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-01CG/15 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie badań lekarskich przed szkoleniami i stażami zawodowymi w ramach projektu "Wykwalifikowany pracownik - standard śląskiego rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ralizację usługi powierzono:

Specjalistyczna Praktyka Lekarska MEDIPRO, dr n. med. Jarosław Kóska

 

21.06.2017

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-01CG/15

1/RR/RPSL.07.01.03-24-01CG/15 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie badań lekarskich przed szkoleniami oraz stażami zawodowymi realizowanych w ramach projektu "Wykwalifikowany pracownik - standard śląskiego rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert.Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

Rozeznanie_badania lekarskie